Missie & visie


Onze missie
Wat zijn wij?
Openbare Jenaplanbasisschool de Triolier wil een kindvriendelijke school zijn. Wij streven naar een pedagogisch klimaat waar in een goede sfeer en in een goede onderlinge relatie, kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en geborgen voelen.
Wat doen wij?
Binnen onze leef- en werkgemeenschap gaan wij uit van de behoeften aan: erkenning, verantwoordelijkheid geven en nemen, zelfstandig bezig zijn, nieuwe ervaringen opdoen, liefde, geborgenheid en rust, duidelijke leiding, beweging, creativiteit en samenwerking van kinderen. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als basis voor  verdere cognitieve ontwikkeling (o.a. het leren lezen en rekenen) in een doorgaande ontwikkelingslijn.
Voor wie doen wij het?
Onze openbare school is een deel van de samenleving. Dit betekent voor ons dat wij proberen de kinderen voor te bereiden op de maatschappij zodat zij hierin kunnen functioneren. Maar ook dat de kinderen in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren bij het verder ontwikkelen van de samenleving: hieronder verstaan we zorg en aandacht voor de medemens, zorg en aandacht voor natuur en milieu.
Hoe doen wij het?
Leren doe je samen. Je leert van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor het leren. Binnen onze pedagogische situatie gaan wij uit van de vier basisactiviteiten van het Jenaplan onderwijs: het gesprek, het spel, het werk en de viering.

Onze visie
Wij willen de komende schooljaren veel aandacht besteden aan de verdere kwaliteit van ons Jenaplanonderwijs. Dit onder andere door:
  • De doorgaande lijn als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelingsgericht werken binnen peuterspeelzaal de Boemeltrein en vanaf groep 1 t/m 8.
  • Effectieve instructie en effectieve werktijd in samenhang met het klassenmanagement steeds centraal te blijven stellen en te implementeren in de totale leeromgeving met daarbij aandacht voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken om te komen tot zelfverantwoordelijk leren.
  • Extra aandacht te besteden aan de pedagogische kwaliteit m.b.t. waarden en normen uitgaande van onze openbare identiteit en de basisprincipes van het Jenaplan-onderwijs. Dit onder andere aan de hand van de Kanjertraining (programma om kinderen met allerlei sociale situaties te leren omgaan) en de Soemo-kaarten (kaarten met daarop situaties die voor kinderen heel herkenbaar en actueel zijn en in de stamgroep behandeld worden.
  • De invoering van JEELO (Je Eigen Elektronische Leer Omgeving) waarbij het werken rondthema's is opgenomen in een tweejaren planning.
  • De vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en vieren) voortdurend centraal te stellen bij ons didactisch en pedagogisch handelen.