Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Op de Triolier wordt de MR gevormd door drie afgevaardigden van het team en drie afgevaardigden van de ouders, die hierin telkens voor drie jaar zitting nemen.  Daarna zijn ze aftredend en kunnen zich opnieuw herkiesbaar stellen.
De MR van de Triolier bestaat momenteel uit de volgende leden: 

Ouderafvaardiging:
Hein Leenders (voorzitter)
Tom Cremers
Dunja Naus

Personeelsafvaardiging:
Loes Nissen (secretaris)
Dorette Houwen
Inge van den Broeke

Email adres: MR.triolier@gmail.com
 
Wat doet de MR? 
De MR  heeft als taak om mee te denken over beleidszaken die de school treffen. Dat kunnen personele, onderwijskundige of financiële aangelegenheden zijn. De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen.  Een aantal voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, personeelsbeleid, het formatieplan, de schoolbegroting, de schoolgids en de organisatie van tussenschoolse opvang.
De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht. In het medezeggenschapsreglement is precies vastgelegd in welke zaken de medezeggenschapsraad haar advies of haar instemming moet verlenen aan beslissingen die de school wil nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Waarom is de MR belangrijk ?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het schoolbestuur. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het schoolbestuur tot bepaalde standpunten komen.

Wat heb ik aan de MR ?
De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel, door verkiezingen gekozen. Iedere ouder of ieder personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. Alle leden van de MR staan je graag te woord. Mocht een vraag niet bij de MR thuishoren dan zullen we je doorverwijzen naar de stamgroepleider of directie. De stamgroepleider is en blijft bij praktische zaken voor iedereen het eerste aanspreekpunt.
Ook kun je een  MR vergadering bijwonen. De data van de vergaderingen staan in de vrijdagbrief. De notulen van de MR-vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar. Hiervoor kun je contact opnemen met de voorzitter/secretaris van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Akkoord! kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Beleidszaken die de hele stichting Akkoord! aangaan (alle 9 aangesloten basisscholen) worden hierin besproken. Het is de taak van de GMR het beleid van de stichting goed te keuren of haar advies uit te brengen over beleidszaken. Namens onze school heeft Randolph Collaris (ouderafvaardiging) zitting in de GMR.